kvr-shahabaz-kalari-horse-posture-by-kai-hitzer

Young KVR Shahabaz in Kalari Horse Posture

A young KVR Shahabaz practicing Ashva Vadivu, the Kalari Horse Posture © Kai Peter Hitzer